Pensjonistpartiets rolle er viktig

PENSJONISTPARTIET VIL

Pensjonistpartiets rolle er viktig

Pensjonistpartiet arbeider for å skape et samfunn som er bedre å leve i for alle.
Vi i Pensjonistpartiet har særlig fokus på og skal arbeide for at særlig utsatte
grupper skal ha samme muligheter til samfunnsdeltakelse og inntektsutvikling som alle andre. Uføre og pensjonister er våre kjernevelgere. Vi i Norge er så heldig å ha en engasjert befolkning som slår ring om demokratiet og ytringsfriheten. Dette gjenspeiles i en flora av politiske partier som hver på sin måte har sin egenart og sine fanesaker. Noen har sitt utspring fra ideologier og andre har sitt utspring fra yrkes- og næringer. Høyre og venstresiden er kjente begreper som brukes. Mange av disse partiene søker samarbeid seg imellom og vi har to store blokkgrupper som vekselvis de siste tiårene har styrt landet. De rød/grønne og de blå/blå eller de borgerlige er kjente begreper som brukes om dette samarbeidet. Hva så med Pensjonistpartiet?

Vi tilhører hverken den røde eller blå leiren. Men vi er både rød og blå. Det betyr at vi tar med oss de positive og viktige sakene fra begge disse blokkene og har utviklet vår egen politikk som et tredje alternativ, vi er blokkuavhengig.
Dette gir oss mulighet til å bruke vår uavhengighet til å forhandle frem de beste løsninger for våre kjernevelgere uansett om motparten er rød eller blå. Dette gjør vi landet over i dag både i kommunestyrer og i fylkesting. Vår hovedsak og vårt politiske mål oppnår vi best på denne måten. Derfor er Pensjonistpartiets rolle svært viktig for i det norske samfunnet.