Sykehjem og omsorgsboliger

PENSJONISTPARTIET VIL

Tilstrekkelig bemanning

Gjøre våre gamle og syke trygge

Sikre de ansatte i hele pleie- omsorgssektoren

Utdypende om saken

Vi skal sørge for at Bærums sykehjem og omsorgsboliger får en bemanning og økonomiske rammer som gjør at våre gamle og syke er sikret en trygg og verdig hverdag med god livskvalitet.

Pensjonistpartiet i Bærum ønsker å sikre de ansatte i hele pleie- og omsorgssektoren en arbeidshverdag hvor de har tid og anledning til å fokusere på den enkelte pleiemottakers behov og ønsker.

 

 

Alle krav og anbefalinger i «Forskrift om en verdig eldreomsorg» («Verdighetsgarantien») og «Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene» skal oppfylles med utgangspunkt i ønsket om verdighet og livskvalitet for våre eldre. Bærum skal ikke tilby sine innbyggere minimums løsninger basert på en snever fortolkning av forsvarlighet.

 

 

 

 

Brage han var skjeløyd fraa igår